Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks cywilny Komentarz Załucki

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy pojawiające się na tle stosowania przepisów KC w praktyce, z uwzględn

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Mariusz Załucki, Katarzyna Bagan Kurluta, Jerzy Bieluk, Iwona Długoszewska Kruk, Adam Doliwa, Agnieszka Grzesiok Horosz, Piotr Horosz, Anna Konert,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks postępowania cywilnego Tom I B Komentarz do art. 425–729

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 425–729 KPC umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Komentarz omawia szczegółowo: postępowania odr

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Miłosz Jan Kaczyński, Michał Krakowiak, Ireneusz Kunicki, Małgorzata Malczyk, Maciej Muliński, Mariusz Sorysz, Komentarze Kompaktowe,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak Beck

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny: zarówno starszych, jak i tych najnowszych. K

Autor: Michał Bieniak

, Komentarze Kompaktowe, Zawłocki Robert, Grzegorz Nita Jagielski, Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, Anna Rachwał, hab. Marcin Spyra, Grzegorz Suliński, Marcin Tofel,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk Beck

Komentarz do kodeksu wykroczeń na 2019 rok wyd. Beck jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń, jak również odniesienie się do licznych kwestii natury teoretycznej. Komentarz o

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Paweł Daniluk, Magdalena Budyn Kulik, Piotr Gensikowski, Maciej Iwański, Jolanta Jakubowska Hara, Jan Kulesza, Marek Kulik, Michał Leciak,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks postępowania cywilnego Tom I A Komentarz do art. 1-424(12)

Tom IA. Komentarz do art. 1-42412 KPC oraz Tom IB. Komentarz do art. 425–729 KPC to szczegółowe opracowanie (prawie 3000 stron) przepisów regulujących całe postępowanie rozpoznawcze w KPC. Komentarz do art. 1–42412 KPC omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego, właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron w postępowaniu sądowym, kosztów p

Autor: KPC Komentarze Kompaktowe

, Agnieszka Błaszczykowska, Sławomir Cieślak, Paweł Cioch, Radosław Flejszar, Janusz Jankowski, Michał Krakowiak, Komentarze Kompaktowe, Komentarze Egzamin prawniczy,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.,,Najbardziej aktualn

Autor: Arkadiusz Sobczyk

, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki, Komentarze Kompaktowe,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 do art. 730-1217

Tom 2 komentarza do kodeksu postępowania cywilnego omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:,postępowania zabezpieczającego,,organów postępowania egzekucyjnego,,właściwości organów postępowania egzekucyjnego,,tytułów egzekucyjnych,,wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,,egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,,egzekucji z ruchomości, z wyn

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Janusz Jankowski, Anna Barańska, Marcin Białecki, Sławomir Cieślak, Krystyna Golinowska, Reforma KPC 2019, KPC Komentarze Kompaktowe,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:,- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;,- postępowania o udzielenie zamówienia;,- zawierania umów ramowych; ,- zamówień sektorowych;,- zasad działania organów właściwych w sprawach zamówień publicznych;,- środków ochrony prawnej.<br

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks Karny komentarz Grześkowiak Wiak

Komentarz do kodeksu karnego obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, szczególnej, jak i wojskowej, a także w Przepisach wprowadzających Kodeks karny. Stanowi zatem pełne przedstawienie wszystkich kwestii związanych z:,- zasadami odpowiedzialności karnej,,- pojęciem przestępstwa,,- systemem stosowanych środków penalnych,,- obowiązywaniem Kodeksu

Autor: Komentarze Kompaktowe

, Alicja Grześkowiak, Krzysztof Wiak, Filip Ciepły, Małgorzata Gałązka, Zuzanna Gądzik, Radosław Hałas, Damian Szeleszczuk,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks karny wykonawczy Komentarz Lachowski

Komentarz do kodeksu karno wykonawczego wyd. Beck stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:,- nadzoru penitencjarnego;<

Autor: Jerzy Lachowski

, Piotr Gensikowski, Leszek Osiński, Jacek Potulski, Igor Zgoliński, Komentarze Kompaktowe,

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Sta

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Sta

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Pierwsze słowa Moje ciało Akademia mądrego dziecka

Mały czytelnik poznaje nie tylko najważniejsze czę

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Prawo Unii Europejskiej w pigułce Beck

W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytu

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Pierwsze starcie

Jeszcze nigdy zwycięstwo nie wydawało się tak nier

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Leksykon Podatek od czynności cywilnoprawnych 2019

Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, pr

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kodeks postępowania cywilnego Orzecznictwo Piśmien

Tom I zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacj

Komentarz Kodeks cywilny Komentarz Załucki
Kryminalistyka Zarys wykładu Hanausek

Wydanie zaktualizowane - czerwona okładka , <b