Książka Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 2020

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz 2020

8 opinii

Autor: Reforma KPC 2019

, Kinga Flaga Gieruszyńska, Andrzej Zieliński, Komentarze Kodeksowe,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Rok wydania: 2014 Isbn 9788325559267


Przystępując do opracowania niniejszego komentarza, Zieliński przyjoł założenie, że ma on być pomocą w rozwiązywaniu problemów procesowych, jakie wyłaniają się na tle stosowania Kodeksu postępowania cywilnego.
Dlatego, poza niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, autorzy komentarza wykorzystali bogaty dorobek judykatury i doktryny.
Siódme wydanie uwzględniające największą, nowelizację niniejszej ustawy z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 654), która weszła w życie 7.7.2013 r. i która zakłada zmiany w treści pisma procesowego i regulacji dotyczącej niemożności doręczenia pisma, wprowadzenie nowej regulacji w przepisach dotyczących postępowania upominawczego, doprecyzowanie dochodzenia roszczeń oraz treści pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz wprowadzenie zmian w przepisach regulujących postępowanie egzekucyjne.
Komentarz uwzględnia także inne zmiany wprowadzone:
- ustawą z 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która weszła w życie 1.1.2013 r. Zmiana związana jest z wejściem w życie nowej ustawy Prawo pocztowe i ma charakter porządkowy, polegający na zmianie w treści przepisów powołania na starą ustawę;
- ustawą z 16.11.2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445), która weszła w życie 21.1.2013 r. W art. 47963 dookreślono przesłanki wstrzymania przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów wykonania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek strony. W wyniku tej nowelizacji wstrzymanie takiej decyzji możliwe będzie jedynie w przypadku, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków;
- ustawą z 10.5.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 654), która weszła w życie 7.7.2013 r., dotyczące obowiązków związanych z pierwszym pismem procesowym w sprawie i zmian w postępowaniu upominawczym;
- ustawą z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), która weszła w życie 28.4.2013 r. Nowelizacja związana jest z wejściem w życie nowej ustawy z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403). Obejmuje ona zmianę art. 485 § 2a, który dotyczy wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
- ustawą z 13.6.2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 880), która weszła w życie 17.8.2013 r., zmieniającej art. 165 § 2, który dotyczy skutków oddania pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej oraz art. 11355 § 1 omawiający obowiązek wskazania pełnomocnika do doręczeń;
- ustawą z 11.10.2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1289), która weszła w życie 21.11.2013 r. wprowadzającej nowe regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego (zbiegu egzekucji i odpisu tytułu wykonawczego).